شبکه های SDN همگرايي در فناوري اطلاعات

پيشرفت و همهگيرشدن روندهاي فناوري مانند دادههاي بزرگ و BYOD (دستگاه خود را بياوريد) در حال تغيير دادن نحوه مديريت مراکز داده هستند و اين مسئله را وامدار حجم عظيم دادههايي هستند که در خود جايدادهاند. بهمنظور مديريت اين حجم عظيم و در حال افزايش از دادهها، مديران IT در حال روي آوردن به شبکهبنديهاي تحت تعريف نرمافزار (SDN) هستند، رويکردي جديد براي طراحي، ساخت و مديريت شبکههاي مجازيشده که کنترل شبکهها را از سختافزارهاي فيزيکي جدا ميکند. SDN بهعنوان يک معماري قابل مديريت، مقرونبهصرفه و سازشپذير شناختهشده که ميتواند پهناي باند پايا؟! و طبيعت ديناميک اپليکيشنهاي امروزي را مديريت کند. در پايهايترين سطح ممکن، SDN يک معماري شبکه است که بهعنوان يک «پليس راهنمايي و رانندگي» مبتني بر نرمافزار براي تمام اطلاعات ورودي و خروجي از مراکز داده عمل ميکند. اين نرمافزار، که با نام کنترلگر SDN نيز شناخته ميشود، يک ديد مرکزي از تمام شبکه را مهيا کرده و مديران IT را قادر ميسازد تا روترها و سوئيچها را پيکربندي کند بدون اينکه مجبور باشند بهصورت دستي هر دستگاه فيزيکي را پيکربندي کنند. با داشتن يک ديد مرکزي، مديران IT يک تصوير شفاف از تمام شبکه خواهند داشت، که درنتيجه مديريت را آسان کرده و کنترل بيشتري را روي ترافيک شبکه به ارمغان ميآورد.

 

تأثير نرمافزار و مجازيسازي روي زيرساختهاي فيزيکي داده

در يک سيستم تعريفشده توسط نرمافزار، جايي که شبکه، ذخيرهسازها و سرورها مجازيسازي شدهاند، نقاط تعريف اين محيط ديگر دستگاههاي فيزيکي نيستند.

با از ميان برداشتن محدوديتهاي فيزيکي، اين داراييهاي سنتي IT پوياتر و منعطفتر ميشوند و درعينحال اهميت مضاعفي مييابند. درنتيجه متخصصان IT تمرکز روي مديريت داراييهاي مهم IT را در دستور کار خود قرار دادهاند، يعني اپليکيشنها و نرمافزارها. درنتيجه اين روندها، مديران مراکز داده هم تمرکز خود را تغيير دادهاند و متغيرهايي را موردتوجه قرار دادهاند که زيرساختهاي IT نياز دارند (فضا و دسترسپذيري رک، برقرساني و خنکسازي) تا پايستاري و عملکرد روان آن را تضمين کنند.

مجازيسازي، رايانش ابري و شبکهبندي تعريفشده توسط نرمافزار ميتوانند تأثير شگرفي در قابليت اطمينان يک زيرساخت مرکز داده فيزيکي داشته باشند. در يک محيط مرکز داده تعريفشده توسط نرمافزار، سيستمهاي سنتي بهندرت چابکي کافي را براي برقرساني و خنکسازي سوئيچهاي مجازي در اختياردارند. دلايل اين امر به شرح زير هستند:

براي خنکسازي و برقرساني کارآمد به ماهيت انعطافپذير و پوياي شبکهبنديهاي تعريفشده توسط نرمافزار به تجهيزات تغييرپذير و چندکارهاي نياز است. با استفاده از سيستمهاي برقرساني و خنکسازي ماژولار و با عملکرد بالا، مديران مراکز داده ميتوانند عملکرد بهينه مراکز داده و عدم توقف فعاليتهاي آن را تضمين کنند.

  زيرساختهاي همگرا: رويکردي جديد به زيرساختهاي IT براي SDN

زماني که حرف از مديريت شبکهبندي تعريفشده توسط نرمافزار به ميان ميآيد، سيستمهاي خنکسازي و برقرساني تنها زيرساختهاي فيزيکي نيستند که ميتوانند ارتقا پيدا کنند. درواقع، در يک مرکز داده تعريفشده توسط نرمافزار پسامجازيسازيشده، دستگاههاي قديمي نميتوانند جوابگوي نيازهاي حجم کاري مجازي باشند. ازآنجاييکه ذخيرهسازها و داراييهاي شبکه فاقد بهينهسازي براي پشتيباني از سرورهاي مجازي هستند، نظارت افراطي روي منابع موردنياز است. اضافه کردن سختافزارهاي بيشتر براي حل مسئله تنها پيچيدگي و هزينهها را افزايش ميدهد و مسئله را حل نميکند. بنابراين رويکرد جديدي به زيرساختهاي IT موردنياز است.

يکپارچه کردن اجزاي زيرساخت IT به يک پلتفرم بهينه واحد با مديريت مرکزي - چيزي که به آن «زيرساخت همگرا» هم ميگويند - ميتواند ميزان منافع را افزايش داده و هزينهها را کاهش دهد. با اين روش مزاياي استفاده از شبکهبندي تعريفشده توسط شبکه محقق مييابند.

 

  اهميت مديريت زيرساخت مرکز داده در عصر تعريفشده توسط نرمافزار

علاوه بر پيادهسازي يک سيستم زيرساخت همگرا، مديران مراکز داده بايد يکپارچهسازي مديريت زيرساخت مرکز داده (DCIM) را در نظر بگيرند. DCIM ديد شفاف و يکپارچه به تمام مرکز داده را به ارمغان ميآورد و ازاينرو ميتواند SDN را از اينکه بستههاي خود را به کجا ارسال کند آگاه کند تا به کار آيي بهينه رسيد. بدون DCIM، SDN محيطي پيچيدهتر و آسيبپذيرتر را ايجاد ميکند که مديريت مناسب آن با دشواري مواجه خواهد بود، و مراکز دادهها را در معرض ريسک توقف فعاليتها و ظرفيت استفادهنشده قرار ميدهد.

عصر تعريف‌شده توسط نرم‌افزار در حال دگرگون کردن مدل‌هاي کسب‌وکاري است و نحوه اداره کسب‌وکارها و رايانش کامپيوترها را تغيير داده است. و پياده‌سازي هر فناوري جديدي با پيچيدگي‌ها و چالش‌هايي همراه است. کسب‌وکارها نياز دارند تا رويکرد جديدي به زيرساخت‌ها و مديريت داشته باشند تا از مزاياي SDN استفاده کنند. بنابراين مديران مراکز داده بايد تضمين کنند که تجهيزاتشان چابک و انعطاف‌پذير باقي مي‌مانند تا نيازهاي کنوني و آتي سازمان را برطرف کنند.