مجازی سازی چیست

آنچه درباره مجازيسازي داده بايد بدانيد

مجازيسازي داده چيست؟

مجازيسازي داده يک روش سريع يکپارچهسازي داده است که دسترسي به اطلاعات را تسهيل ميبخشد. رويکرد تسهيل شده مجازيسازي داده به کسبوکارها اين توان را ميدهد تا آگاهي بيشتري در خصوص دادههاي کسبوکار خود به دست بياورند و پاسخگوي تحليلها و گزارشهاي در حال تغيير و نيازهاي هوش تجاري (BI) باشند و نيز تا 50 - 75 درصد در تکثير و تجميع دادهها صرفهجويي نمايند.

 

  دليل استفاده از مجازيسازي داده چيست؟

امروزه با توجه به حجم زياد داده، تفاوت بين پيشگامان و بازندههاي کسبوکار در نحوه استفاده آنها از دادههايشان براي دستيابي به خروجيهاي بهتر و ماندن در عرصه رقابت است. کسبوکارهايي که با موفقيت از دادهها بهره ميبرند در رقابتها پيشتاز هستند و کساني که از اين کار رو برميگردانند از بقيه عقب ميافتند.

مجازيسازي داده يک دسترسي فوري به همه دادههاي موردنياز شما در روش دلخواهتان فراهم ميآورد: سازماني، ابري، دادههاي بزرگ (Big Data)، و غيره.

روش سنتي تکثير داده و منابع جديد داده و انتقال داده به ابر، محرکهاي مهمي براي يک راهکار سريعالانتقال در کسب کار است که يک نگرش منطقي يکپارچه و بهنگام در خصوص همه دادهها به دست ميدهد.

 

  مزاياي مجازيسازي دادهها چيست؟

مجازيسازي داده سيسکو از جهات بسياري براي شما سودمند واقع خواهد شد.

- تصميمگيري بهتر براي کسبوکار - دستيابي به آگاهيهاي بيشتر در خصوص کسبوکار خود با استفاده از تمام دادهها. اين ابزار سلفسرويس کسبوکار به کارکنان شما امکان ميدهد تا به همه دادههاي موردنيازشان در سريعترين زمان و روش دلخواه خود دسترسي داشته باشند.

- سرعت عمل بيشتر: پاسخگويي سريعتر به تحليلهاي هميشه در حال تغيير و نيازمنديهاي هوش تجاري. مجازيسازي داده به نسبت يکپارچهسازي سنتي دادهها به ميزان 5 تا 10 برابر سريعتر به راهکار منتهي ميشود.

- کاهش هزينهها: صرفهجويي 50 تا 70 درصدي با حذف تکثير داده. مجازيسازي داده از طريق يکپارچهسازي دادهها به شما امکان ميدهد تا بهرهوري از سرور کنوني و سرمايهگذاري روي ذخيرهسازي را افزايش دهيد. رويکرد تسهيل شده مجازيسازي داده باعث کاهش پيچيدگيها و حفظ سرمايه ميگردد.

- کارآمدي بهينهسازي شده IT- سوييت مجازيسازي داده سيسکو، ابزارهاي اتوماسيون و يک رابط کاربري با کاربرد آسان در اختيار دارد و بنابراين کارمندان IT شما ميتوانند کارايي و راندمان کاري خود را بالا ببرند و نگرشهاي مدنظر کسبوکار در خصوص داده را ارتقاء داده و مديريت نمايند. Business Directory به کاربران و بخش IT امکان ميدهد تا به نحو مطلوبتري در روند توسعه دادهها مشارکت داشته باشند و بهاينترتيب بخش IT ميتواند سريعتر پاسخگوي نيازهاي کسبوکار باشد.

نحوه کارايي مجازيسازي داده

- نوع نگرشهاي کسبوکار در مجازيسازي داده، دسترسي بلادرنگ کاربران کسبوکار به دادههاي موردنيازشان را فراهم ميآورد و آنها را از پيچيدگيهاي IT در امان نگه ميدارد.

- نصب - شروع سريع و تنظيم موفق با همپوشاني قابل تطبيق در زيرساخت کنوني.

-  توسعه: کارکنان IT شما در مجازيسازي داده از تحليل داده عميق، طراحي توسعه ابزارها براي خلق نگرشها و رويکردهاي مدنظر کسبوکار بهره ميبرند (که همچنين با نام خدمات داده شناخته ميشود). کاربران تجاري ميتوانند از طريق دايرکتوري داده کسبوکار که بسيار کاربرپسند است به نگرشهاي ايجادشده دسترسي يابند.

- اجرا: زماني که کاربران کسبوکار شما يک گزارش را اجرا کرده يا يک داشبورد را رفرش ميکنند، موتور جستجوگر توانمند مجازيسازي داده به منابع دادهها دسترسي پيدا ميکند و اطلاعات درخواست شده را بهطور دقيق انتقال ميدهد.

- مديريت: عملکردهاي مديريت، نظارت، امنيت و کنترل، تضمينکننده مقياسپذيري، اطمينان بخشي و امنيت ميباشند. ابزارهاي اتوماسيون درواقع انتقال و ارتقاء ساختارها و تنظيمات در تمام فضاي مجازيسازي را تسهيل ميبخشند و از ميزان خطرات ميکاهند.

پلتفرم مجازيسازي داده سيسکو تمامي اين قابليتها را در يک راهکار کامل و سريعالانتقال با گزينههايي که در ادامه از آنها بحث ميشود ارائه کرده است:

- دايرکتوري کسبوکار: کاربران کسبوکار از اين ابزار سلفسرويس مبتني بر وب براي آسان پيدا کردن دادههاي موجود کسبوکار و کاربرد آنها استفاده ميکنند.

- شاخه فعال (Active Cluster): تنظيم عملکردها و حفظ تداوم دسترسي به خدمات داده بهصورت پايهاي.

- Adapter: تسهيل و تسريع دسترسي به طيف وسيعي از منابع دادهاي شامل اپليکيشنهاي پرکاربرد سازماني، منابع داده چندوجهي و ارتباطي مانند big data با بالاترين قدرت.

- مديريت راهاندازي (Deployment Manager): اتوماتيک سازي و انتقال فرآوردهها، ساختارها و تنظيمات از يک نمونه CIS به ديگري در راهاندازيهاي با مقياس بالا و نيز پايين آوردن ميزان خطر در زمان نصب و راهاندازي.

زمان استفاده از مجازيسازي داده

شما ميتوانيد از مجازيسازي داده براي قدرت بخشيدن به طيف وسيعي از اپليکيشنها استفاده کنيد.

- Agile BI و Analytic : افزايش بيشتر آگاهيها

- بسط انباره داده (Data Warehouse Extension): افزايش بازگشت سرمايهگذاريها روي انباره داده.

- طراحي مجازيسازي داده (Data Virtualization Architecture): دستيابي سريع به اطلاعات و کاهش هزينهها.

- يکپارچهسازي دادهها: يکپارچهسازي دادههاي بزرگ، ابر، SAP، اپليکيشنهاي اوراکل و ساير منابع به سهولت هرچهتمامتر.

- انباره دادههاي منطقي (Logical Data Warehouse):  مدرنيزه کردن طراحي مديريت اطلاعات و تسهيل دسترسي به دادهها در زمان واقعي.

- راهکارهاي صنعتي و کسبوکار:  پشتيباني از نيازهاي منحصربهفرد کسبوکار.

 

  زمان استفاده نکردن از مجازيسازي دادهها

مجازيسازي داده درواقع نميتواند پاسخي براي هر مشکل يکپارچهسازي دادهها باشد. بعضياوقات تجميع دادهها در انباره يا دادهگاه، همراه با ETL يا ELT راهکار مناسبتري براي استفاده از دادهها در موارد خاص است. بعضياوقات هم ترکيبي از تمام اين موارد بهترين جواب ممکن است. شما ميتوانيد براي تصميمگيري در مورد زمان استفاده از مجازيسازي داده، يکپارچهسازي دادهها يا شايد ترکيبي از اين دو از ابزار استراتژي يکپارچهسازي داده سيسکو (Data Integration Strategy Decision Tool) کمک بگيريد.

 

  چمدان کسبوکار در مجازيسازي دادهها چيست؟

مجازيسازي دادهها يک چمدان از ملزومات کسبوکار را با خود دارد. درايورهايي که در ادامه آمدهاند مجازيسازي دادهها را به يک «امر حتمي» براي سازمانهاي بزرگ کنوني مبدل کردهاند.

- کاهش خطر: در مجازيسازي دادهها آگاهيهاي مرتبط با بهروزرساني دقيقهاي کسبوکار به شما براي مديريت خطرات کسبوکار و کاهش حوادث پي آيند کمک ميکند.

- بهينهسازي تکنولوژي:  مجازيسازي دادهها باعث افزايش بهرهوري از سرور کنوني و صرفهجويي در سرمايه ميگردد. به هر ميزان که فضاي ذخيرهسازي کمتري موردنياز باشد، در ميزان نظارت و سختافزارها صرفهجويي اساسي صورت ميگيرد.

- راندمان کاري کارکنان: فضاي طراحي و توسعه با کاربري آسان و بهرهوري بالا در مجازيسازي دادهها کارآمدي و راندمان کاري کارکنان IT را بهبود ميبخشد. دايرکتوري کسبوکار در مجازيسازي دادههاي سيسکو براي کاربران کسبوکار يک دايرکتوري سلفسرويس مبتني بر وب ارائه ميدهد که يافتن دادههاي موجود کسبوکار و استفاده از آنها را امکانپذير ميسازد.

- سرعت عمل: پروژههاي مجازيسازي داده سريعتر کامل ميشوند و بنابراين امتيازات يک کسبوکار زودتر به نتيجه ميرسند.

 

  نحوه راهاندازي و نصب مجازيسازي دادهها

مجازيسازي دادهها با يک همپوشاني قابل تطبيق با زيرساخت موجود بهسرعت نصب ميشود. شما ميتوانيد تطبيق دهي مجازيسازي دادههاي خود را با پروژههاي خاص که نيازمند اطلاعرسانيهاي سريع هستند شروع کنيد.

همچنين شما قادر هستيد مجازيسازي دادهها را در يک بعد سازماني وسيعتر، با معاني معمول، و با الگوي طراحي و اهداف مشترک و در يک مرکز صلاحيت يکپارچهسازي (Integration Competency Center) به کار ببنديد.

براي اينکه درباره نصب موفق مجازي‌سازي داده و سرعت عمل در کسب‌وکار چيزهاي بيشتر بياموزيد بايد به وراي يکپارچه‌سازي سنتي داده‌ها برويد و يک تلاش مشارکتي با مشتري‌هاي ما داشته باشيد که مطالعات راه‌اندازي در ده سازمان را شامل مي‌شود