آيا مجازي سازي شبکه يک چالش خواهد بود؟

تاریخ: 95/8/23

شبکه‌هایی با سرعت یکصد گیگابیت ‌برثانیه

 

اکنون بيش از هر زمان ديگري در مورد شبکه سؤال مطرح مي‌شود. نتيجه حاصل، وجود گلوگاه و عملکرد بدون افزايش چشمگير در سرعت شبکه ضعيف خواهند بود. متخصصان صنعت فناوري، سخت در تلاش بوده‌اند تا به اثبات امکان‌پذيري مجازي‌سازي وظايف شبکه (NFV) به‌عنوان بخشي از راهکار چالش مربوط به سرعت شبکه بپردازند.

 

در طي سه‌سال گذشته، چندين آزمايش اثبات مفهوم (PoC) نشان داده‌اند که بار کاري را مي‌توان به محيط‌هايي مجازي منتقل کرد که از سخت‌افزارهاي استاندارد استفاده مي‌کنند و حتي برخي از شرکت‌ها نيز از ان‌اف‌وي بهره گرفته‌اند. همه اين پيشرفت‌ها به يمن کار و تلاش شرکت‌ها و فراهم‌کنندگاني است که متوجه شده‌اند براي بقا و رشد بايد به بازشناخت تغييرات اساسي در چگونگي انجام کار خود بپردازند.

درخصوص ان‌اف‌پي، امکان‌سنجي صورت گرفته‌است و اکنون صنعت بايد بداند که چگونه آن را به يک فناوري کارآمد براي به عمل به وعده‌اش تبديل کند. ديگر، مسئله اين نيست که آيا يک سرويس را مي‌توان با استفاده از ان‌اف‌وي به‌کار گرفت يا نه؛ بلکه اين است که آيا مي‌توانيم آن سرويس را در يک محيط ان‌اف‌وي مديريت و ايمن‌سازي کنيم يا نه. به سخن ديگر، چالش کنوني، عملياتي‌سازي ان‌اف‌وي است. يک بررسي اخير درباه آينده وسايل شبکه نشان‌مي‌دهد که در سال 2018، سرعت غالب در شبکه‌هاي هسته (core)، مترو (metro) و دسترسي (access) يکصد گيگابيت‌برثانيه خواهد بود. حال چگونه ما مي‌توانيم مطمئن باشيم که ان‌اف‌وي براي اين چالش آمادگي دارد؟

پژوهش ميداني اخيري که توسط Heavy Reading با عنوان «آينده وسايل شبکه» انجام‌‌شد آگاهي بسيار مناسبي به‌دست مي‌دهد؛ اطلاعاتي درخصوص اينکه امروزه وسايل شبکه چگونه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اطلاعاتي در مورد پيشرفت انتقال وسايل شبکه به محيط‌هاي مجازي و اطلاعاتي راجع به چالش‌هايي که براي حصول اطمينان از موفقيت اين مهاجرت بايد حل‌و‌فصل شوند.

بيشتر پاسخ‌دهندگان در اين پژوهش، وسايل شبکه را براي مديريت و امنيت شبکه، ضروري مي‌دانستند (47 درصد) يا آن را ارزشمند قلمداد مي‌کردند (39 درصد) و بدين‌ترتيب ارزش عملياتي اين وسايل را به‌رسميت مي‌شناختند. پاسخ‌دهندگان در اين تحقيق همچنين نشان دادند که وسايل مربوط به مديريت و امنيت شبکه تا حد زيادي مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ به‌ويژه براي کاربردهايي همچون پايش عملکرد شبکه و برنامه‌ها و همچنين تست و سنجش و اينکه همگي اين وسايل در کنار ديوارهاي آتشين، مکانيزم‌هاي شناسايي و جلوگيري از ورود سرزده و جلوگيري ازدست‌رفتن داده‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

اين بررسي به‌ويژه در مورد برنامه‌هايي که بيشترين به‌کارگيري را دارند، نشان داد انتقال وسايل شبکه به محيط‌هاي مجازي رو به پيشرفت است. 73 درصد از شرکت‌ها اشاره کردند که تمايل دارند طي دو سال آينده از وسايل مجازي‌سازي‌شده بهره‌مند شوند. فروشندگان تجهيزات شبکه نيز به اين روند پاسخ مي‌دهند؛ چرا که 71 درصد از آنها خاطرنشان کردند که در همان چهارچوب زماني به عرضه وسايل مجازي‌سازي‌شده خواهند پرداخت. پاسخ‌دهندگان اين پژوهش سه چالش عمده بر سر راه عرضه و به‌کارگيري وسايل مجازي‌سازي‌شده مي‌ديدند: بهره‌گيري از ديگر راهکارهاي ساير فراهم‌کنندگان (81 درصد نگران يا بسيار نگران بودند)، امنيت (79 درصد) و خروجي (80 درصد).

مشکل پيش‌بيني‌نشده‌اي که اين پژوهش بر اهميت آن تأکيد دارد به‌کارگيري گسترده شبکه‌هايي با نرخ داده‌هاي يکصد گيگابيت‌برثانيه نه‌تنها در شبکه Core بلکه در شبکه مترو و از همه شگفت‌انگيزتر در شبکه دسترسي است. از پاسخ‌دهندگان به اين تحقيق خواسته شده‌بود تا به معمول‌ترين نرخ داده‌هاي برنامه‌ريزي‌شده براي اين شبکه‌ها در سال 2018 اشاره کنند. اين پژوهش نشان داد که معمول‌ترين نرخ داده‌هاي مربوط به 75 درصد از پاسخ‌دهندگان در  Core صد گيگابيت‌برثانيه است و 71 درصد از آ‌نها نيز درنظر داشتند که از آن در شبکه مترو استفاده شود، درحالي‌که 58 درصد از آنان برنامه داشتند از آن در شبکه دسترسي بهره‌مند شوند.

 

منبع: بولتن خبری پیشرو نگار هدف