آموزش

مشاوره، طراحی، پیاده سازی و اجرای مراکز داده پایان پروژه نیست. ما معتقدیم که آموزش به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه هر زیرساخت فنی، می تواند نقش مهمی در پایداری آن سامانه داشته باشد. در نتیجه در پیشرونگارهدف، یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه در این زمینه، همانا توجه به مقوله آموزش است.متخصصان پیشرونگار هدف با برگزاری دوره های حرفه ای و کاربردی، کارشناسان واحد IT کارفرما را با آموزش دوره های شبکه سیسکو (CCNA,CCNP,…) و مایکروسافت به استانداردهای علمی روز دنیا مجهز خواهند کرد و با ارتقاء سطح تخصص و مهارت های علمی و عملی کارکنان به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های نگهداری و بروز رسانی زیرساخت شبکه در بلند مدت یاری خواهند رساند.